20.8 C
Almanya
Salı, Ağustos 9, 2022

Katkı payı nedir?

Necati Suözer

İkili sosyal güvenlik anlaşması kapsamında Almanya üzerinden sigortalı olan ve Türkiye´de hizmet alan kişilerin Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemi dahilinde ödemek zorunlu oldukları katkı payıları ve ilave ödenekler ile ilgili olarak bilgilendirmenin gerekli olduğunu belirtmek istediğimden  aşağıdaki bilgileri sizin ile paylaşmak istedim:

Türkiye´de hizmet aldığınızda hangi alanlarda katılım payı  ve ilave ücret ödeme  meburiyeti vardır?
Katılım Payı Uygulanacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?
a) Muayene katılım payı
b) İlaç katılım payı
c) Tıbbi malzeme katılım payı
– Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler katılım payı
– Ağız protezleri katılım payı
– Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler katılım payı
d)Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı

Muayene Katılım Payı Ne Kadardır?

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5  TL
Özel sağlık hizmeti sunucularında 12  TL

Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddedebelirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5  TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’lik tutar;Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

Muayene Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

Yurt dışı sigortalı muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

İlaç Katılım Payı Nedir?

Kurumca bedeli karşılanan İlaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden % 10, diğer kişilerden % 20 oranında katılım payı alınır.Ayrıca her bir reçete için;
a) 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3  TL,
b) 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1  TL, olmak üzere katılım payı alınır.

İlaç Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından kişilerden,şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından kişilerden, tahsil edilir.

Necati Suözer

İlave Ücret Nedir?

Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşların sunmuş oldukları sağlık hizmetlerin den faydalanabilirler ve bunun karşılığında  işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilirler.
Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Acil servislerde verilen ve “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
a) Yoğun bakım hizmetleri,
b) Yanık tedavisi hizmetleri,
ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
c) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
d) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
e) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
f) Hemodiyaliz tedavileri,
ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)
h) Koklear implant yerleştirilmesi işlemi.

İlave Ücret Kurumdan Talep Edilebilir mi?

İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca kurumdan talep edilemez.

İlave Ücret Konusunda Hastanın Sağlık Hizmet Sunucusu Tarafından Bilgilendirilmesi

Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde,alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır.Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücrettalebinde bulunamaz.
Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğunailişkin hastaya/hasta yakının  “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu kullanılarak,yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.

Son Haberler

İlgili Haberler